Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub torsdag den 03. marts 2022

Pkt. 1.

A: Valg af dirigent. Lene Thomsen
B: Valg af referent. Thorkild Sørensen
C: Valg af stemmetællere. Anita Gausby og Lona Hansen

Pkt.2. Beretning. Formand Inger Beuchert Godkendt af forsamlingen

Så slutter fotoåret 21/22, et år der startede med forsat Corona nedlukning, generalforsamlingen 20/21 blev derfor udsat til august. I marts april og godt halvdelen af maj var der digitale klubmøder hvor medlemmerne bød ind med bla. billeder fra Fugleskjul, Kenya, Stars, redigering i Photoshop og Lightroom, månedens billede og Klub konkurrence. Men den 25 maj blev det tilladt at mødes igen, så der nåede vi lige nogle enkelte møder inden sommerferien kom.

I vores sommerferie blev der som vanligt afholdt torsdagsture rundt omkring i kommunen, et nyt tiltag blev afprøvet med at aftale hvor næste tur skulle gå til, så det kunne blive slået op på mail og hjemmesiden, for derved at spare noget kørsel, og få lidt flere med, nå medlemmerne vidste hvor turen gik hen. Det er lidt svært at aflæse om det gav større deltagelse grundet Coronaen, men jeg tror at ideen er god nok.

D. 5. august startede vi op igen efter sommerferien med afholdelse af den udskudte generalforsamling, og afvikling af månedens billede, og så var vi godt i gang troede vi, men igen
kom der stigende smittetryk, og medlemmerne begyndte at holde igen med at møde op.

Jeg synes det har været en hård periode, hvor meget skal der satses på, hvor meget program skal der laves, så derfor blev det nok et lidt tyndt program i efterårsperioden. Men vi kan jo se på hvordan det gik med foredraget af Naturfotografen Mads Hagen, vi mødte 10 op, og det er ærgerligt, for det var virkelig godt og interessant, hvad man opnår med stædighed, tålmodighed, ja jeg tror ikke nogen her i klubben har den tålmodighed, med flere dage og timer i træk, bare vente på det øjeblik, hvor fuglen endelig kigger rigtigt ind i dit objektiv. D. 26. aug. Var vi på Stege bibliotek til fotoforedrag og udstilling, fotografier taget med hulapparat af Kjeld Asmussen, der så bagefter havde håndmalet noget af motivet flotte billeder. Vi brugte en klubmøde på at se og vurdere de indleverede der skulle med til Region Syds efterårskonkurrence, og det er dejligt at der er flere der nu deltager i de konkurrencer. Der har også været et par aftener med billedesnak, som jeg faktisk synes er gået rigtig godt, nå jeg har set rundt og hørt gruppernes snak. I medlemmer
har også været gode til at tage billeder med og vise på de aftener hvor programmet var tyndt, tak for det alle sammen. Vi fik holdt juleafslutning, med gløgg og æbleskiver, og hygget drillet og moppet hinanden lidt. Efter nytåret har vi program sat mange aftener, bla. Med Affinity v/ Carsten Henriksen, Kurt Andersen skulle have fortalt om fuglefotografering, men det måtte desværre flyttes til en anden gang grundet Corona restriktioner, vi skulle have haft Den professionelle fotograf fra Københavns Zoo, men han blev ramt af coronaen den torsdag, så det er flyttet til d. 31. marts. Men så fik vi brugt tiden på at se på gammel sort hvid billeder fra 70/80 erne, nogle billeder som vi egentlig undre os over er havnet her i klubben, Men de har været rundt til en del konkurrencer i mange lande, det er billeder både fra den gl. Fotoklub og fra udlandet, men de
kunne altså lave sort/ hvid billeder, så er det meget kvindeportrætter, og kun få mandeportrætter skuffende!!

Konkurrencerne har vi formået at holde fast i ved at gå over til digitale konkurrencer.
Vi har så fortsat med digital månedskonkurrence, men efter vi begyndte at mødes skulle der lige ske lidt tilretninger der passede bedre med aflevering og afstemning og afvikling, og nu synes bestyrelsen at det køre godt, det eneste er at vi har besluttet at der ikke skal være diplom til månedens vinder mere. Vi håber flere vil aflevere, så konkurrencen kan blive lidt større for at blive månedens vinder. Af emner har der bla. været vand, vinter, kontrast, abstrakt.
Klubkonkurrencen er flyttet tilbage til papir billeder, og nu er vi næsten tilbage på afleveret som før Coronaen, det der spiller lidt ind for nogen medlemmer er at finde et sted at få printet sine billeder, men en papirkonkurrence skal der være er bestyrelsen enige om. 1. afd. Blev afleveret digital og dommer var Randers Fotoklub,

2. afd. blev så i papir dommer Anders Bøjrup og Egon og fra Skælskørfotograferne, 3. afd. Var dommeren Thomas Christensen fra Nykøbing Falster, og 4. afd. Willy Poulsen fra Maribo Fotoklub. Så nu mangler vi bare at få afsløret De samlede klubvinder af henholdsvis farve og Monocrone samt sølv og bronzevinderne, men i må vente til efter generalforsamlingen.

Region Syd der afviklede vi jo den udsatte efterårskonkurrence den 27. maj i Glassalen V/Jes Lyngsie fra Roskilde, der var nogen snakken mellem klubberne hvornår det kunne lade sig gøre, men så blev der åbnet op, så vi kunne afholde på det den sidste torsdag i maj, som vi plejer. Vi var lidt spændt på hvor mange der dukkede op, men fremmødet blev ganske pænt ca. 30. Efterårets konkurrence blev afholdt i Guldborgsunds nye lokaler v/ dommer Lars Modvig Hesselberg. Vi fik pæne placeringer og tog ¼ af placeringerne, men der var lidt flere placeringer i maj. , så næste gang må vi have taget en større bid af kagen. Jeg synes også at der er flere der indleverer til Region Syd, så det er jo dejligt der bliver sluttet op om det. Desværre var det her ved efterårets konkurrence at PH fortalte at det var sidste gang Guldborgsund Fotoklub deltog, da der ikke rigtig var nogen der ville træde ind i bestyrelsen, så den ville blive lukket til nytår godt. Vi har afholdt 3 samarbejdsudvalgsmøder I juli hos Poul- Henrik Bergmann, der bla. Der talte lidt om at der kunne
være risiko for klubbens eksistens, i oktober var vi i Maribo, og her januar var vi i Næstved. Ved møderne udveksler vi hvordan det går i klubberne, hvilke programmer vi har haft, hvilke dommere vi bruger, og om der er en god billig foredragsholder. Der er også lavet en Fotorejse til Dublin her først i maj måned, Per Høy her fra Fotoklubben har påtaget sig hvervet og Brugt meget tid på at få rejsen arrangeret tak for det Per.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder hvor et af de meget store punkter har været hjemmesiden udover kalenderen. Efter en del snak med webmaster Rene Madsen, kunne vi ikke rigtig helt få det som vi ønskede. Vi tog Poul Christensen ind som konsulent. Poul brugte meget tid og kræfter for at hjælpe os, (tak for hjælpen). Til sidst måtte vi indse, at vi måtte takke Rene Madsen for mange års samarbejde, men vi var nu blevet enige om at tage en intern Webmaster, og det blev så Leif Jensen, der straks kastede sig over opgaven, og bestyrelsen synes nu vi har fået en hjemmeside der er nem at gå til, galleriet er væk, men muligheden for at præsenterer sig på hjemmesiden er der, og jeg skal hilse fra bestyrelse og Webmaster der er plads til flere. Da hjemmesiden er åben for offentligheden er de personfølsomme dataer også udeladt. Så efter hjemmesiden har taget mange kræfter og tid både i bestyrelsen og klubmøder, kan den nu tilgås med blot et klik. I august fik vi også investeret i en tv skærm.

Bestyrelsen (det er mest Flemming Bøgvad) er også lykkedes med at få lov til at fotografere sportsevents i DGI-HUSET, bla. Motorcross, Bokselandskamp, som jeg ved nogle mødte op til. Danmarksmesterskabet i Judo. Der var også en aftale med dartmesterskab, men det blev aflyst igen Corona. Det er ikke sådan lige at få lov til at fotografere disse ting, det skal indover de forskellige forbund til godkendelse, så husk at benytte jer af mulighederne.

Vi har været indbudt til fotodag d. 11. sept hos Skælskør fotograferne indbydelsen kom lidt sent ud til medlemmerne men der var enkelte afsted. Der har også været indbydelse fra Frederikssund til Fotorally d. 23. okt. Hvor der også var deltagelse herfra, bestyrelsen synes at der er spændende med disse indbydelser, der jo også giver et indtryk om hvordan de andre køre deres fotoklubber, og vi kan måske få nogle gode ideer fra disse møder.

Af Udstillinger har vi Langebæk lægehus, hvor Jørgen T. Jørgensen var nede og skifte udstillingen ud. På Solhøj i Mern er billederne taget efter at have været der godt et år, der blev solgt 3 billeder fra udstillingen.

I fremtiden vil vi forsøge at holde medlemstallet, og håber på en sommer hvor der vil dukke nogle muligheder op for at promovere fotoklubben. Den første er dukket op en invitation fra Køng Kunsthåndværkermarked, hvor vi vil stille en pavillon op og lave lidt forskellige workshop.

Bestyrelsen har planlagt at der på næste bestyrelsesmøde skulle kigges på muligheder for en digital konkurrence med eksterne dommere, men nu bliver det i en anden rækkefølge da, det netop om det emne er indkommet et forslag.

Foreningszonen er søgt for næste sæson og den regner vi da med bliver godkendt, så vi også skal mødes her efter sommerferien.

Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at se yderligere på den vedtægtsændring der var foreslået med passivt medlemskab som bestyrelsen havde foreslået. Efter at have hørt de forskellige medlemmers mening på generalforsamlingen tog bestyrelsen det op på førstkommende møde, og besluttede der, at der ikke var behov for et passivt medlemskab i klubben.

Hermed sendes beretningen til behandling.

Inger Beuchert

Pkt.3. Regnskab.

A: Aflæggelse af årsregnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt.4. Indkomne forslag.

Dirigenten gennemgik det indkomne forslag fra Leif Jensen som består af 3 dele:

Klubmesterskab
Klubmesterskabets regler ændres, så et billede der én gang har fået point ikke længere kan deltage i samme kategori.

Digital klubkonkurrence
Digital konkurrence med fx 3 billeder, hvor man selv kan vælge mellem monokrom og farve.
Konkurrencen har 4 afdelinger:
Forår – Efterår – Efterår – Forår

Ved »månedens billede« afleveres max 2 billeder
Månedskonkurrencen udvides, så man kan aflevere to billeder inden for det valgte emne.

Forslaget gav anledning til en livlig debat med mange og forskelligt rettede synspunkter der dog gennemgående forholdt sig positivt til elementerne i forslaget.

Der var blandt de fremmødte enighed om, at lægge forslaget op til bestyrelsens videre bearbejdning og præcisering, for til sidst at blive lagt ud til medlemmernes afgørelse.

Pkt.5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingent til kr. 400,00 , som det var før Coronaens indtog.
Betales en gang om året i april.
Forslaget blev godkendt.

Pkt.6. Valg til bestyrelsen.

A: Valg af Formand for 2 år. Genvalg af Inger Beuchert.

B: Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år (Jørgen T. Jørgensen modtog ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslog Leif Jensen, som blev valgt.

Pkt.7. Valg af revisor for 2 år. Genvalg af Karen Schmolke.

Pkt. 8. Eventuelt.

Formanden holdt tale for Jørgen T Jørgensen som forlader bestyrelsen efter 12 års trofast og loyal indsats.
Stor tak til Jørgen for hans store indsats som billedredaktør og modtagelseskomite for nye medlemmer.
Ligeledes stor tak for dit altid gode humør og dine kontaktskabende evner som har givet os positive relationer til vores omliggende klubber.

Til sidst gennemgik kassereren budgettet for 2022.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen og takkede for den gode ro og orden.

Referent:                                                               Dirigent:

Thorkild Sørensen                                                Lene Thomsen