Referat fra generalforsamlingen i Vordingborg Fotoklub torsdag den 05. august 2021

Pkt. 1.

A: Valg af dirigent. Leif Jensen
B: Valg af referent. Thorkild Sørensen
C: Valg af stemmetællere. Flemming B og Carsten H

Pkt.2. Beretning. Formand Inger Beuchert Godkendt af forsamlingen

Vordingborg Fotoklubs årsberetning 2020/2021
Det har været meget svært at få styr på denne beretning til den udsatte generalforsamling for året 20/21, da Corona krisen ramte landet, hvor der fulgte diverse restriktioner med som vi jo også kom til at mærke her i klubben. Det hele er ligesom løbet lidt sammen. DGI-Huset blev lukket ned d. 12. marts, så vi nåede at afholde et møde efter generalforsamlingen med månedens billede. Derefter var vi nedlukket indtil opstarten igen i august. Men til al held har vi en computernørd i klubben, så
Poul meldte sig på banen, klar til at hjælpe med at få vores månedens konkurrencer afholdt digitalt, mange tak for det Poul. Du har været rigtig god og lagt meget arbejde i de digitale billeder. Der har været god tilslutning til månedens billede, og derved har vi fået opretholdt fotolivet i klubben, mens det sociale har lidt under nedlukningen. Næste skridt var så afviklingen af klubkonkurrencen, med lidt forsinkelse overgik den også til digital, der trak vi også voldsomt på Poul. De sjællandske dommere fik lidt fred for os, for nu gik vi over vandet helt op til Nordjylland nemlig Ålborg Fotoklub, og fik dem til at være dommere, så har vi haft fat i, Randers, Silkeborg og Odense. De forskellige klubber Poul kontaktede synes at vores projekt var ret spændende, og især da vi så i januar kørte vores klubmøder over Skype blev der spurgt indtil det. Der skal I medlemmer også have en tak for den store tilslutning til disse møder, selv om der indimellem var tekniske problemer og der skulle også være en god disciplin, så vi alle kunne høre, men vi blev bedre på alle områder, der var i alt 28 inde over møderne det højeste antal en aften var 22 så jeg synes der var flot opbakning. Den første torsdag i august kunne vi starte op igen i vores klublokale, det fejrede vi ved at afholde grillaften, men glæden varede ikke så længe allerede i oktober blev der lukket ned igen.
Til sommerens pause havde Leif kreeret en sommerportefølje konkurrence med 5 emner, så medlemmer kunne holde deres konkurrencegen intakt. Vi afholdte også vores sommer fototure hver torsdag aften rundt i omegnen. Af udadvendte aktiviteter nåede vi at få hængt en udstilling op på Plejehjemmet Solhøj i Mern, beboerne er meget glade for billederne, og der er da også blevet solgt 3 af billederne. Derudover fik vi også afholdt vores udstilling på biblioteket i Stege i november måned. Af de større aflysninger måtte vi bla. aflyse frit fugleflyvningen, Casper Tybjergs foredrag,
Region Syds efterårs konkurrence, Så det skal der findes plads i kalenderen til senere. Region Syd måtte vi som nævnt aflyse konkurrencen, men også den planlagte fototur til Dublin måtte aflyses og venter nu på bedre rejsetider, når der bliver meldt klar igen, skal man tilmelde sig på ny. Søren Winther har meldt sig ud af klubben og dermed må vi sige farvel til en mangeårig revisor, der skal her fra bestyrelsen lyde en tak for de mange års indsats. Så nu måtte Karen rykke en plads frem i geleddet og overtage pladsen. En tak til bestyrelsen skal lyde her fra mig for godt samarbejde og nogenlunde ro, orden og disciplin, vi har jo også måtte ty til det nye digitale og afholde bestyrelsesmøde over Skype, ja vi har jo alle sammen måtte oppe os lidt og måske flytte nogle grænser for vores digitale kunnen, men det har nok heller ikke skadet.
Hermed sender jeg beretningen til afstemning.
Inger Beuchert

Pkt.3. Regnskab.

A: Aflæggelse af årsregnskab.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt efter et medlems kritik af postering af ”udgifter” og ”gaver”. Regnskabsaflæggelsen fik dog også ros med på vejen.
B: Forelæggelse af budget for 2021
Kassereren fremlagde budgettet for 2021 og gjorde opmærksom på, at der kan komme ændringer i ”Inventar køb” på max. 10.000,00 kr. til anskaffelse af et 85” tv til billedvisning. Beløbet vil i givet fald blive taget fra kassebeholdningen.

Pkt.4. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om ændringer i klubbens vedtægter således, at det bliver muligt at optage passive medlemmer blev gennemgået af formanden.
Efter drøftelsen af forslaget blev det sendt tilbage til bestyrelsen til præcisering af vilkår for optagelse og rettigheder.

Pkt.5. Fastsættelse af kontingent.

På baggrund af det fremlagte budget foreslog bestyrelsen en nedsættelse af kontingentet til 300 kr. grundet Corona nedlukningen. Kontingentet betales en gang om året i april.
Forslaget blev godkendt med bemærkninger om, at der var vilje til at betale et uændret kontingent eller mere til brug for større udstyrs anskaffelser eller andre nødvendige udgifter til foreningens drift.

Pkt.6. Valg til bestyrelsen.

A: Valg af Sekretær. Genvalg af Thorkild Sørensen

B: Valg af Kasserer. Genvalg af Flemming Bøgvad
C: Valg af bestyrelsesmedlem. Genvalg af Bjarne Christensen

Pkt. 7. Valg af Bestyrelsessuppleant.

Genvalg af Flemming Knudsen

Pkt. 8. Valg af Revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog Lisbeth Skovgård Munthe-Brun som blev valgt.

Pkt. 9. Eventuelt.

I forbindelse med bestyrelsens ønske om genetablering af Aktivitets udvalget, meldte Leif og Susanne sig.
Herefter afslutter formanden generalforsamlingen og takker for den gode ro og orden.

Dirigent: Leif Jensen
Referent: Thorkild Sørensen