Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub onsdag d. 9. feb. Kl.14.00 I DGI-HUSET lille mødelokale 1. sal

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Flemming Bøgvad, Bjarne Christensen og Thorkild Sørensen

Der var afbud fra: Jørgen T Jørgensen og Flemming Knudsen.

Fra aktivitetsudvalget deltog: Leif Jensen. Susanne Hansen var fraværende.

1. Siden sidst.

- Vedrørende Fotobog, er der kun 10 som har vist interesse for projektet som hermed skrinlægges.

2. Økonomi

- Regnskabet balancere med ca. 12.000 kr. og der er ca. 10.000 på bankbogen
- Regnskabet for 2021 er revideret og godkendt af reviser.
- Det blev vedtaget, at vi på generalforsamlingen vil foreslå 400 kr. som kontingent for 2022.

3. Planlægning af generalforsamlingen den 3. marts 2022

- Bestyrelsen foreslår Lene Thomsen som ordstyrer.
- Referent: Thorkild Sørensen.
- Formanden modtager genvalg.
- Nyt bestyrelsesmedlem: Leif Jensen bringes i forslag, da Jørgen T Jørgensen ikke ønsker at modtage genvalg.
- Revisor modtager genvalg.
- Formandens beretning som Power Point.
- Traktementet bliver kaffe og wienerbrød.

4. Hjemmesiden

- Vores webmaster, Leif Jensen, opfordrede alle medlemmer til at oprette sig på klubbens hjemmeside under punktet ”Medlemssider”.
- Hjemmesiden er nu fuldt funktionsdygtig og evt. fremtidige justeringer vil blive foretaget på baggrund af erfaringer fra medlemmernes og bestyrelsens brug af siden.

5. Klubkonkurrencen og månedens konkurrencen.

- Vi forsætter indtil videre med de eksisterende formater på vores konkurrencer.

6. Aktivitetskalender

- Lene Thomsen har foreslået en aften med foredrag om infrarød fotografi. Et tilbud som vi tager imod.
- Casper Thybjerg kontaktes, for at høre om muligheden for, at afholde det tidligere aflyste foredrag.

7. Aktivitetsudvalget: ture i 2022

- Der arbejdes på at lave en fototur til Nyk. f. Zoo med Frank Rønsholt og Uffe Becker.
- Ture med portrætfotografi.
- Aktivitets udvalget, som er nyt, blev gjort bekendt med den umiddelbare økonomiske ramme som er til deres rådighed, og ligeledes de frie rammer de har til at disponere i.

8. Evt.

- Formanden arbejder på, at vi forsat kan bruge Stege Bugt i foreningszonen som vores klublokale i den kommende sæson.

9. Ny dato

- Der afholdes bestyrelsesmøde den 16. marts 2022, kl. 13.30 et eller andet sted.

Referent Thorkild Sørensen