• § 1 Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Vordingborg Fotoklub. Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune. Vordingborg Fotoklub benævnes efterfølgende “klubben”.

Stk. 2: Klubbens formål er:

 • • At samle fotografer og fotografiinteresserede i en klub
  • At fremme interessen for digitalfoto og fotobehandling
  • At fremme videndeling inden for digitalfoto og fotobehandling

Stk. 3: Formålet søges opnået gennem bl.a.:

 • • Afholdelse af klubmøder
  • Afholdelse af foredrag, workshops og lignende
  • Arrangering af fototure
  • Samarbejde med andre tilsvarende klubber eller organisationer.
 • § 2 Medlemskab

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver med interesse for fotografering og tilhørende aktiviteter, både bagved og foran kameraet. Ved optagelse som medlem accepteres klubbens regler og vedtægter.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og er først gældende efter betalt kontingent.

Stk. 3: Udmelding skal ske skriftligt til bestyrelsen

 • § 3 Kontingent og økonomi

Stk.1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, kontingentet betales 1 gang årligt og forfalder 1. april.

Ved indmeldelse betales kontingent fra førstkommende hele måned, gældende for resten af året.

Stk. 2: Hvis et medlem står i restance i mere end 1 kvartal efter forfaldsdag, kan medlemmet ekskluderes og kun optages på ny, mod at betale den fulde restance.

Stk. 3: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 • § 4 Generalforsamling

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, kun den kan vedtage, forandre eller ophæve vedtægter.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kræver at ¾ af den fremmødte generalforsamling skal stemme for.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter datoen for og indkalder til generalforsamlingen.

Stk. 4A: Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk med 14 dages varsel, ved udsendelse af dagsorden og forrige års regnskab til klubbens mailingliste.

Stk. 4B: Det er medlemmernes eget ansvar at tilmelde sig klubbens mailingliste. Tilmelding foregår igennem bestyrelsen.

Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den fastsatte generalforsamling.

Stk. 6: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretningsaflæggelse
  3. Forelæggelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. valg af bestyrelses suppleant.
  8. Valg af revisor
  9. valg af Revisor suppleant
  10. Eventuelt

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis ¼ af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt krav med begrundet dagsorden herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter fremsat krav herom.

Stk. 7A: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages ved proceduren beskrevet i stk. §4 stk. 4A.

Stk. 8: Kun indmeldte medlemmer uden restance for kontingentbetaling kan opnå valgbarhed og stemmeret. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 9: Stemmeafgivelse uden personligt fremmøde kan kun ske skriftligt til bestyrelsen.

 • § 5 Bestyrelsen

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, sekretær og kasserer.

Stk. 2: På ordinær generalforsamling vælges 3 til 5 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen samt en revisor og en revisor suppleant.

Stk. 3: Alle valg til klubbens tillidsposter gælder for 2 år. Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 revisor vælges på lige år.
Sekretær, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant på ulige år.

Stk. 4: Bestyrelsen har udover den daglige drift til formål at fremme og sikre klubbens virke.

Stk. 5: Bestyrelsen leder klubben i henhold til klubbens vedtægter. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de fornødne afgørelser under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 6: Bestyrelsen indkalder til og afholder bestyrelsesmøder når de skønner det nødvendigt.

 • §6 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formand i samarbejde med kassereren. Til at hæve på kontoen kræves kassererens eller formandens underskrift.

Stk. 2: Intet medlem af klubben hæfter personligt for klubbens forpligtelser udover sit kontingent.

 • §7 Klubmøder og program

Klubmøder aftales mellem medlemmer og bestyrelse.

 • §8 Ophævelse

Stk. 1: Klubben kan ophæves, hvis ¾ af klubbens fremmødte medlemmer stemmer for et sådant forslag på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 2: Ophæves klubben, tilfalder klubbens midler og udstyr m.v., Vordingborg ungdomsskole.

Således vedtaget på Stiftende Generalforsamling d. 4. februar 2010.

Ændret ved generalforsamlingen 16. februar 2017.

Ændret ved generalforsamlingen 22. februar 2018.

Foto: Steffen Gausby Pedersen