Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub den 28. maj 2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub den 28. maj 2024
i DGI-HUSET

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Lisbeth Munthe-Brun

Fra Aktivitetsudvalget deltog: Anita Gausby og Lisbeth Munthe-Brun

1.Siden sidst.

Leif har deltaget i et SDF møde, som han refererede fra, hvor emnet var hvad SDF kan gøre for klubberne.

2. Konkurrencer.

Vi begrænser emnelisten til månedens billede til ca. 20 emner.

Opfordre til at motivere valget af emne.

Lisbeth og Leif udarbejder en liste, hvor der er bedre sammenhæng mellem emner
og teknik, til efter sommerferien.

Leif udarbejder en køreplan for en ”Sommerportofølge” med 4 udfordringer som skal afleveres på papir.

For at lave lidt PR for klubben, laver vi ligeledes en ”Sommerbilledkonkurrence”, hvor alle medlemmer af vores åbne Facebook gruppe kan aflevere 2 billeder digitalt i JPG format. Leif forhører sig, om Sydsjællands Tidende vil optage billederne.

Den digitale konkurrence (klubmesterskabet) skal stadig være delt op i farve og monokrom.

Foreslå en VF årbog 24/25.

3.Kalender for klubmøder.

I efteråret 24 og foråret 25 er der en række dage, hvor vi ikke kan disponere over vores sædvanelige klublokale. 10/10, 31/10, 26/12, 02/01, 13/03, 17/04 og 08/05.
Vi ser på alternativer. Forslag modtages gerne.

Inger tager cirkulationsmapperne med de bedst placerede billeder med hjem fra afviklingen af Region Syd’s forårskonkurrence.

Leif lægger klubkonkurrencernes tidspunkter for aflevering/afvikling ind i kalenderen.

I forbindelse med sommerafslutningen er der styr på diplomer, medaljer og drikkevarer. Medlemmerne sørger selv for kød og andet tilbehør.
Start kl 18:30

4. Aktivitets kalender.

Flemming taler med Nikolaj om at få vores foto maraton med i programmet for Vordingborg festuge.

Aktivitetsudvalget skifter navn til ”Tur og oplevelser”.

5. Udstillinger.

Der skal udarbejdes en pressemeddelelse i forbindelse med vores udstilling på Vordingborg bibliotek. Inger se på, om den vi tidligere har brugt kan anvendes.

Der arbejdes med at etablere en udstilling i vores nye lokale i Algade 55.

6. Økonomi.

Kassebeholdningen er ca. 12.000 kr., hvoraf ”Tur og oplevelser” kan disponere over 3.000.

7. Foredrag med Casper Tybjerg.

Lokale er reserveret til 100 personer. Udgifterne deles ligeligt mellem Reg. Syd klubberne. Deltagerbetaling på 50 kr.. Tilmelding 01.december. Se på info til klubberne efter sommerferien.

8. Eventuelt.

Klubmesterskabs billeder der offentlig gøres, vil fremover kun blive vist med fornavn.

Tom arbejder med en strategiplan.

For at skaffe nye medlemmer kan man f.eks. arrangere Work shops med en åben invitation til portrætfoto eller andre emner. Vigtigt at planlægge og melde ud i god tid.

9. Næste møde.

13. august 2024 kl. 14:00

Referent: Thorkild Sørensen