Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag d. 30. maj 2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen

Referat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Fotoklub tirsdag d. 30. maj
2023 i DGI-HUSET, Foreningszonen

Tilstede fra bestyrelsen var: Inger Beuchert, Bjarne Christensen, Flemming Bøgvad, Leif Jensen, Thorkild Sørensen og bestyrelsessuppleant Ove Arntkløv

Fra Aktivitetsudvalget deltog Lisbeth Skovgård Munthe-Brun og Ove Arntkløv.

Fraværende: Anita Gausby

1. Siden sidst.

Vi har fået mulighed for at hænge flere billeder op i Klinik Holmberg i Vordingborg.

2. Økonomi.

Region Syd’s forårskonkurrence gav et beskedent overskud.
Kassebeholdningen er i øjeblikket på ca. 15.100 kr.

3. Konkurrencer:

Datoer for aflevering og afvikling

Det blev besluttet, at gennemføre klubkonkurrencerne i 23/24 efter skemaet fra 22/23, da det har været velfungerende
Leif lægger det nye skema ind i kalenderen på hjemmesiden.

Hvordan skal den digitale konkurrence være i 23/24?

Den Digitale konkurrence afvikles som besluttet på Generalforsamlingen 2023.

4. Klubmøder i 23/24

Hvordan skal de tilrettelægges og af hvem?

Når de faste punkter er lagt ind i kalenderen og vi kan se hvor der skal fyldes på, vil det være op til medlemmerne på et klubmøde, at give deres ønsker til kende.

Muligheder der blev nævnt var, udstillinger, foredrag evt. i samarbejde med andre klubber og overveje betalings arrangementer.

Casper Thybjerg kom ikke til at holde det planlagte arrangement da Corona lagde hindringer i vejen.

Inger tager kontakt for at genoplive aftalen.

5. Nyt fra aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget ønsker en side på hjemmesiden, hvor der kan vises billeder fra ture og arrangementer.

1. tur går til Daneflint i Hårbølle på Møn
2. tur bestemmes af deltagerne på 1. tur som vi plejer i ferieperioden.

Herudover arbejde Leif med at lave en Digital sommer konkurrence.

Der arbejdes også med en tur til Middelaldercentret i ???

6. Udstillinger både nye og gamle, hvordan får vi det til at fungere bedre.

Der var bred enighed om, at måden det hidtil har fungeret på er utilfredsstillende.

Det blev derfor besluttet at nedsætte et Udstillingsudvalg som skal tage sig af ophængning og sørge for en hvis ensartethed i udstillingerne. Bjarne påtog sig opgaven, og vil finde de øvrige medlemmer.

Vi ønsker fremover at opbygge en pulje af billeder fra de medlemme der ønsker at deltage.

Det vil hovedsageligt være formaterne A4 og A3 i ramme der vil indgå i udstillingspuljen.

Større billeder, f.eks. trykt på Aludibond uden ramme, kan selvfølgeligt også indgå.

7. Hvordan får vi og fastholder vi nye medlemmer.

Det blev foreslået, at man kan få et gratis prøve medlemskab i 2. halvår af 2023. Flemming laver et udkast.

Nye medlemmer får tilknyttet en kontaktperson/vejleder som kan hjælpe med såvel tekniske som mere klubrelaterede spørgsmål.

8. Torsdag ture i sommeren.

Udover de i punkt 5 nævnte aktiviteter, er der også andre emner i støbeskeen, og aktivitetsudvalget er modtagelig for ønsker og inspiration.

9. Sommerafslutning d. 8.6. hvad skal der foregå.

Vi mødes kl. 18:30

Bjarne kommenterer månedens billeder

Det medbragte kød eller andet grilles på de medbragte grill’er.

Klubben giver drikkevarerne

10. Eventuelt.

Intet at referere.

11. Næste møde.

Afholdes tirsdag den 15. august kl.14:00, DGI-huset, foreningszonen.

Referent: Thorkild Sørensen